Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443506 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Douglas - ID: 1443506
 IP & Posted by:  141.0.13.30 on October 3, 2018 at 6:52am
 Updated by:  October 3, 2018 at 5:09pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Military
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  I want a woman that will to share life with, not for games but for real. Tôi muốn một người phụ nữ sẽ chia sẻ cuộc sống với, không phải cho trò chơi mà là cho thực tế. Translate to English
 Free Time:  I go to the cinema, do good exercise, go to sea walk. Tôi đi xem phim, tập thể dục tốt, đi dạo biển. Translate to English
 I Am:  I am a honest man, I hate lies. I am family oriented. I am trust worthy Tôi là một người trung thực, tôi ghét dối trá. Tôi định hướng gia đình. tôi đáng tin cậy Translate to English
 Looking For:  A woman who will love and trust me for whom I am. a sincere woman, who will be ready to make up family with me, a woman that is also family oriented Một người phụ nữ sẽ yêu và tin tưởng tôi cho tôi. một người phụ nữ chân thành, người sẽ sẵn sàng để làm gia đình với tôi, một người phụ nữ cũng theo định hướng gia đình Translate to English

Back | Send Email to Douglas (ID: 1443506)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.